Algemene voorwaarden Jip Media

Artikel 1. Definities

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

2. Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard, te weten Jip Media

3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

4. Onder werkzaamheden wordt verstaan al het geen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens (communicatie)belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen.

5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

6. Onder contract wordt verstaan een ondertekende overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor te leveren werkzaamheden, met daarin vermeld de kosten en een termijn voor genoemde werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, contracten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan opdrachtnemer derden inschakelt.

3. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme (inkoop)voorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

4. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, worden niet erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 3. Voorwaarden contract

1. Alle offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. De opdrachtnemer behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van de opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer voor onbepaalde tijd.

4. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 14 dagen plaatsvindt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari) herzien aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.

5. Overschrijdingen van contracten als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een contract zijn opgenomen

Artikel 4. Honorarium

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele reis-, verzend-, transport- en portokosten tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval van wijzigingen in het goedgekeurde functioneel ontwerp, projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.

3. Alle betalingen dienen op een door de opdrachtnemer aan te wijzen rekening te geschieden.

4. De hoogte van de aanneemsom en de wijze van betaling worden door de opdrachtnemer in het contract vastgelegd.

5. Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever, in rekening te brengen.

Artikel 5. Opdrachten en wijzigingen

1. Opdrachtnemer faxt, of verstuurt per post, twee door haar ondertekende contracten aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever met dit contract akkoord gaat faxt of verstuurt zij na ondertekening één contract retour aan opdrachtnemer.

2. De opdrachtgever is door en vanaf de verzending van het door haar ondertekende contract gebonden.

3. De opdrachtnemer is door en vanaf de verzending van het door haar ondertekende contract gebonden.

4. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor rekening van de opdrachtgever.

5. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door de opdrachtnemer.

6. De eventuele meer,- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

7. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

8. Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard van een opdracht voortvloeit, is de opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins ter beschikking stelling van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 6. Onderhouds- en online marketing contracten

1. De opdrachtnemer biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om een service onderhoudscontract aan te gaan. De details van een dergelijk onderhoudscontract worden gespecificeerd in het contract. De contracten worden schriftelijk overeengekomen.

2. Indien niet expliciet een online marketing/onderhoudscontract wordt aangegaan, rekent de opdrachtnemer voor ieder telefonisch consult het normale uurtarief.

3. De overige bepalingen uit de algemene voorwaarden van opdrachtnemer zijn ten volle van toepassing op deze service/onderhoudscontracten.

4. De online marketing /onderhoudscontracten zullen te allen tijde door de opdrachtnemer zijn op te zeggen zonder opgaaf van redenen. De opzegtermijn voor de opdrachtnemer bedraagt 14 dagen. De opdrachtgever kan de online marketing /onderhoudscontracten steeds schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van één maand, tenzij contractueel anders is vastgesteld.

5. De opdrachtnemer factureert de kosten van de online marketing /onderhoudscontracten, tenzij anders is overeengekomen. De kosten worden schriftelijk overeengekomen.

6. Bij betalingsachterstanden van de opdrachtgever, vervalt het recht op online marketing en onderhoud.

7. Indien fouten of storingen verholpen dienen te worden in het kader van een online marketing /onderhoudscontract, dan moeten deze fouten of storingen binnen 48 uur aan opdrachtnemer worden gemeld. Fouten of storingen die te wijten zijn aan de opdrachtgever zullen niet verholpen worden in het kader van de naleving van het online marketing /onderhoudscontract. Deze zullen apart gefactureerd worden.

8. Het online marketing /onderhoudscontract is niet van toepassing op storingen veroorzaakt door virussen, stroomstoringen en onkundig gebruik door opdrachtgever.

9. Bij storingen of fouten veroorzaakt door stroomstoringen, virussen dan wel fouten van de opdrachtgever of haar hulppersonen vervalt het online marketing /onderhoudscontract. Openstaande bedragen zullen terstond opeisbaar zijn.

Artikel 7. Zoekmachine positionering

1. Betreffende het product zoekmachine positionering behoudt opdrachtnemer zich de volgende rechten voor: Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen. Hierbij wordt voor het product zoekmachine positionering gestreefd naar een goede kwalitatieve vermelding in de bij het contract ingesloten lijst met zoekmachines. Opdrachtnemer heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en zal topposities nastreven. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, niet indexeren van de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de URL door de zoekmachine vanwege technische aspecten of specificaties van de website dan wel technische onvolkomenheden. Door of vanwege opdrachtnemer verstrekte (statistische) gegevens zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend.

2. Alle documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, opgeleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen.

3. Alle documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan opdrachtgever geen aanspraak maken op documenten, rapportages, of overige inspanningen welke gedaan zijn door opdrachtnemer.

Artikel 8. Betalingstermijn
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie nodig is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Voor de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9. Incassokosten

1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10. Opschorting, staking en ontbinding

1. De opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie.

2. Bovendien is de opdrachtnemer gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande contracten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten contract voortvloeien. Hiertoe is de opdrachtnemer tevens gerechtigd in geval van faillissement, surséance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen van c.q. ten aanzien van de opdrachtgever, of bij het stilleggen of de liquidatie van diens bedrijf.

3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. Daarenboven is de opdrachtnemer alsdan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van het contract, daaronder begrepen het door de opdrachtnemer gederfde inkomen.

Artikel 11. Levertijden

1.De levertijden dienen schriftelijk overeengekomen te worden, en gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van het contract of niet-nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtnemer.

2. Rapportering vindt plaats conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst. Indien de onderzoeksopzet geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen rapportering medium is afgesproken, bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor wordt gebruikt.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5. Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 12. Zorgplicht

1. De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

2. In het bijzonder draagt de opdrachtnemer – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

3. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie

4. De opdrachtgever verbindt zich om zo goed als mogelijk, opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden zijn verbinteJip Media(sen) na te komen.

5. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om door de opdrachtnemer geleverde diensten, Internet pagina’s, en modules te kopiëren of te verveelvoudigen zonder toestemming van de opdrachtnemer. Bij wijzigingen, niet door de opdrachtnemer uitgevoerd, vervalt elk recht van de opdrachtgever op ondersteuning en garantie.

6. Indien de opdrachtgever werkt met illegale software, ontslaat dit de opdrachtnemer van iedere verbinteJip Media op grond van het contract en op grond van de wet.

Artikel 13. Reclames, klachten en bewijs

1. Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat de opdrachtnemer de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, dan wel binnen acht dagen na het verschijnen van het reclamemedium schriftelijk reclameren.

2. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.

3. Reclames betreffende facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten terzake verwerkt, tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

5 . Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de admiJip Mediatratie van de opdrachtnemer beslissend.

Artikel 14. Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

1. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:

2. a) fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden;

3. b) het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages, nieuwsbronnen, (deep)links of knipsels op het moment van monitoring;

4. c) door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;

5. d) voor de inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektroJip Mediache servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie;

6. e) het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen;

7. f) het ongeoorloofd zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend;

8. g) door storingen in de elektroJip Mediache dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals providers, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.

9. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.

10. Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11. Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

12. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.

13. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Niet toerekenbare tekortkoming

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

2. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de (plaatsings)opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, monitors, checklisten, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, aplicaties, introductiepagina’s etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Opdrachtnemer.

3. Alle door Opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s, blijven eigendom van Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het contract kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina’s en adviezen van haar website te verwijderen of aan haar retour te zenden.

4. Opdrachtnemer behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kenJip Media voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kenJip Media van derden wordt gebracht.

5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

Artikel 18. Contractduur en opzegging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor een zelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende post tegen het eind van de (verlengde) contractsduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden.

4. Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:

5. a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend;

6. b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

7. In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voorzover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 19. Overdracht en plichten

1 . Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten contracten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.

2. In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 20. Bevoegde rechter

1 . Op alle onder deze voorwaarden gesloten contracten en op de contracten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten contracten en op de contracten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

Bijlage Gegevensverwerking

Artikel 1 - Definities

De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk persoon;

1.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

1.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens - doch niet beperkt tot - de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

1.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;

1.6 Verwerker: Jip Media, zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;

1.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van Jip Media Persoonsgegevens verwerkt;

1.8 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van Jip Media aan Klant, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;

Artikel 2 - Onderwerp

2.1 Jip Media zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant.

2.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en Jip Media als Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens door Jip Media.

Artikel 3 - Verplichtingen Jip Media

3.1 Jip Media verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door Jip Media gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat er voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

Artikel 4 - Sub-verwerkers

4.1 Jip Media is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen, mits Jip Media ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op Jip Media rusten op basis van deze Bijlage.

4.2 Jip Media blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Klant.

Artikel 5 - Doorgifte van Persoonsgegevens

5.1 Jip Media zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.

5.2 Jip Media zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van het Privacy Shield.

Artikel 6 - Beveiliging

6.1 Jip Media zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen Persoonsgegevens.

6.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

Artikel 7 - Meldplicht

7.1 Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt Jip Media Klant onverwijld nadat zij kenJip Media heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze kenJip Mediageving als omvat een omschrijving van:

het Datalek;
de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
de techJip Mediache maatregelen die door Jip Media zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

7.2 Jip Media verstrekt op verzoek van Klant nadere informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.

7.3 Jip Media kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)

8.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent Jip Media Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

8.2 Jip Media stelt Klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan Jip Media. Jip Media zal erop toezien dat door haar ingeschakelde sub-Verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst, tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

Artikel 9 – Data protection impact assessement

9.1 Jip Media verleent Klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection impact assessement door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Artikel 10 – Audits

10.1 Indien de door Jip Media beschikbaar gestelde informatie en documentatie de naleving van deze Verwerkersovereenkomst door Jip Media onvoldoende aantonen, heeft klant het recht om een audit uit te (laten) voeren. De kosten van de audit worden door Klant gedragen.

10.2 Een door Klant geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na voorafgaande aankondiging, voorzien van een omschrijving van de onderdelen waarop de audit ziet en het proces, eens per jaar plaats.

10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, ter beschikking stellen. Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.

Artikel 11 - Geheimhouding

11.1 Jip Media verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

11.2 Jip Media staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor Jip Media en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.

11.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien Jip Media tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Klant Jip Media in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan Jip Media een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

12.2 Jip Media is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in de Algemene Voorwaarden.

12.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

Artikel 13 - Duur en beëindiging

13.1 De verplichtingen van Jip Media uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover Jip Media nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.

13.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal Jip Media de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen verwijderen.

13.3 Jip Media kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.